NEU Mini marathon 609 View

เกี่ยวกับกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
     NEU Mini marathon
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
     กิจกรรมสันทนาการ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
     กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
     ทุกชั้นปี
สังกัด
     กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย)

การรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร
     500
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
     8 ชั่วโมง (40 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
     7 มิถุนายน 2565
ปิดรับสมัคร
     25 มิถุนายน 2565
สถานะ
     ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา
     1 / 2565
วันที่จัดกิจกรรม
     7 มิถุนายน 2565 - 26 มิถุนายน 2565
เวลา
     00:55-22:00
สถานที่
     บึงทุ่งสร้าง
โดย
     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส นศ. ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร สถานะ
6392110045 นางสาว กัญญารัตน์ กำหัวเรือ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6392110046 นางสาว จิราวรรณ ทำนา ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6392110047 นางสาว พรรณ์วษา ไชยวงศ์ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6385110018 ว่าที่ร้อยตรี อิสรพงศ์ คงคาชาติ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6493110015 นางสาว กันยาลักษณ์ โพธิ์ศรี ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6494110011 นางสาว เก็จมณี โคตรภูธร ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6492110026 นางสาว อมิตา ถือศักดิ์ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6392110054 นางสาว ณัฐชยา ผาจวง ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6392110014 นางสาว กัลยารัตน์ ศรีสุก ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6372110014 นางสาว พัชชิรา พิมลพร สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6492110038 นางสาว ปนัดตา พลเยี่ยม ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6372110016 นาย วีระยุทธ จารุสิงห์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6417210001 นางสาว สุณิสา ธนะภูมิชัย บริหารธุกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6492110035 นางสาว ดาราวดี ฤทธิสาร ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6494110007 นางสาว จิระภัทร ขันซ้าย ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6217110004 นางสาว รัฐธรรมนูญ ม่วงสีเสียด บริหารธุกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6414110010 นางสาว เพียงพร ใจการุณ บริหารธุกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิทัล ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6414110005 นางสาว จิราวรรณ โคตรแปร บริหารธุกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิทัล ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6492110037 นาย ชุตินัน ปาติสัตย์ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6462210004 นาย ศราวุธ แพงมา วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
6418110010 นาย ณัฐพงษ์ หมู่ศรีจร บริหารธุกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอนเตอร์เทนเมนต์ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6418110019 นาย ปฏิวัติ เทพเดช บริหารธุกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอนเตอร์เทนเมนต์ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6418110025 นาย อมรฤทธิ์ หุ้มไธสง บริหารธุกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอนเตอร์เทนเมนต์ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6217110014 นางสาว ปิยพร ภูมิศรีจันทร์ บริหารธุกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6494110065 นาย อัศวิน ชินชาด ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6462210005 นาย คฑาวุธ ไผ่ตาแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6392110051 นางสาว เปมิกา จิตแนมพลกรัง ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6472110005 นางสาว จุฑามาศ พิชัยชื่น สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6494110009 นางสาว ปราชญาภรณ์ สุดโสม ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6494110039 นางสาว ศิริลักษณ์ มาตสมบัติ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6472190006 นางสาว กัลยาณี อาจฉกรรจ์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6192110053 นางสาว กมลชนก สิงห์ลี ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6192110007 นางสาว ชุติมา สัตย์พันธ์ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6192110082 นางสาว จุฬากรณ์ ชำนาญ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6415110018 นาย เมฆฟ้า ชาติพหล บริหารธุกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6421210001 นาย ชินวัฒน์ พูลศรี วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6417210002 นางสาว ปาณิสรา นิตยาชิต บริหารธุกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6421210008 นาย สิทธิชัย ปัสสาเวียง วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6421810001 นาย ศุภธีรชัย สืบอนนท์ วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6217110013 นางสาว ธิดารัตน์ โคบราญ บริหารธุกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6362110008 นางสาว มาลินีนาถ แซ่ก้อย วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
6473110017 นาย พุธชาติ สาริมา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6292110071 นางสาว สุภัสสรา สุระเสน ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6462110008 นางสาว ธันยพัฒน์ กวินวิสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
6415110006 นาย วันชนะ เก้าบุญ บริหารธุกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6494110052 นางสาว พัชยา ภูครองตา ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6462110007 นางสาว อุษณียาภรณ์ กบขุนทด วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
6421110009 นาย ยงยุทธ สีเสน วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6462110009 นาย ชยธร คำสุม วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
6494110043 นางสาว ศวิตา กะจันต๊ะ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6415110012 นาย รณชัย พุ่มบัว บริหารธุกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6492110069 นาย ศุภกิจ ภิรมกิจ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6492110068 นางสาว ณัฐวดี วุฒิพงศ์เดชา ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6493110014 นางสาว ภานุมาศ จตุพงศา ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6221110008 นางสาว พิยดา แซ่จันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6494110010 นางสาว ศุภิสรา โคตรเศรษฐี ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6416110003 นางสาว วนิดา สิทธิธรรม บริหารธุกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6493110016 นาย สมจิตร กองบุตร ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6472110068 นาย ไวพจน์ ภูยาทิพย์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6472110067 นางสาว พัทธนันท์ บุตรโคตร สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6494110028 นาย อนวัตร์ นิรงค์บุตร ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6494110025 นาย นิติวัฒน์ แสงศรีเรือง ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6321110009 นางสาว ปอแก้ว อุทัยแสง วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6472110050 นาย ภัทรพงษ์ น้อยบาท สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6472110024 นางสาว ศรัณย์ภัทร เข็มศรี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6421110007 นาย ภูษิต เพ็งพิศ วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6372110009 นาย ธีรศักดิ์ ฤาชา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6462110004 นาย ธวัชชัย มุมสำ วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
6462110011 นาย เจษฎา แสนประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
6462110006 นาย ศุภกร เนื้อขาว วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

70

สมัครแล้ว

500

จำนวนที่รับสรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
16
ศึกษาศาสตร์
30
บริหารธุกิจ
14
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
10
ส่วนกลาง(STAFF)
0