ชมรมศิลปวัฒนธรรมและการแสดง 350 View

เกี่ยวกับกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
     ชมรมศิลปวัฒนธรรมและการแสดง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
     กิจกรรมทั่วไป
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
     ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี รู้จักการทำงานร่วมกัน ให้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้รักษ์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาสู่จิตอาสา เพื่อรับใช้สังคม
คุณสมบัติผู้สมัคร
     นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกชั้นปี
สังกัด
     กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย)

การรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร
     30
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
     30 ชั่วโมง (150 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
     5 เมษายน 2567
ปิดรับสมัคร
     28 เมษายน 2567
สถานะ
     ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา
     3 / 2567
วันที่จัดกิจกรรม
     26 เมษายน 2567 - 28 เมษายน 2567
เวลา
     08:00-16:00
สถานที่
     โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
โดย
     นายศรานนท์ แวงโสม


รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส นศ. ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร สถานะ
6493110016 นาย สมจิตร กองบุตร ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6492110026 นางสาว อมิตา ถือศักดิ์ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

2

สมัครแล้ว

30

จำนวนที่รับสรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
0
ศึกษาศาสตร์
2
บริหารธุกิจ
0
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0
ส่วนกลาง(STAFF)
0