ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์
ข้อมูล ชื่อกิจกรรม การรับสมัคร
ยังไม่ถึงวันรับสมัคร - กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 1 ก.พ. 2567 - 2 ก.พ. 2567   
กิจกรรม บริการวิชาการ
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     สถานที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น     เปิดอ่านแล้ว 25 ครั้ง
วันที่ 19 มิ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
จำนวน 0 / 50
ยังไม่ถึงวันรับสมัคร - กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 10 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา
จัดโดย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต     สถานที่ อาคาร 5     เปิดอ่านแล้ว 37 ครั้ง
วันที่ 9 มิ.ย. 2566 - 31 ก.ค. 2566
จำนวน 0 / 30
ยังไม่ถึงวันรับสมัคร - กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 18 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาเฉพาะสาขาการสอนภาษาอังฤษ
จัดโดย สาขาการสอนภาษาอังกฤษ     สถานที่ ห้องเรียน 13203     เปิดอ่านแล้ว 33 ครั้ง
วันที่ 14 มิ.ย. 2566 - 16 มิ.ย. 2566
จำนวน 0 / 40
เปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 17 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2566
จัดโดย งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยสำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7     เปิดอ่านแล้ว 109 ครั้ง
วันที่ 11 มิ.ย. 2565 - 16 มิ.ย. 2566
จำนวน 1 / 200
ยังไม่ถึงวันรับสมัคร - กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 17 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา ปี 2566
จัดโดย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     สถานที่ อาคาร 9     เปิดอ่านแล้ว 41 ครั้ง
วันที่ 11 มิ.ย. 2566 - 17 มิ.ย. 2566
จำนวน 0 / 60
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 9 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการสอน4 ทดสอบ
จัดโดย Alongkorn sukawan     สถานที่ อาคารคณะศึกษาศาสตร์     เปิดอ่านแล้ว 42 ครั้ง
วันที่ 23 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566
จำนวน 1 / 30
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 7 มิ.ย. 2566 - 8 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์     สถานที่ เขื่อนจุฬาภรณ์     เปิดอ่านแล้ว 32 ครั้ง
วันที่ 24 พ.ค. 2566 - 27 พ.ค. 2566
จำนวน 1 / 30
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 2 มิ.ย. 2566   
กิจกรรม โครงการอบรมเเกนนำนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
จัดโดย นายศรานนท์ แวงโสม     สถานที่ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 43 ครั้ง
วันที่ 29 พ.ค. 2566 - 1 มิ.ย. 2566
จำนวน 0 / 150
เปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 29 พ.ค. 2566   
กิจกรรม กิจกรรมรับน้องใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ     สถานที่ อาคาร 5 ชั้น 7     เปิดอ่านแล้ว 57 ครั้ง
วันที่ 20 พ.ค. 2566 - 24 มิ.ย. 2566
จำนวน 2 / 100
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 24 พ.ค. 2566   
กิจกรรม โครงการวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     สถานที่ อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     เปิดอ่านแล้ว 22 ครั้ง
วันที่ 24 พ.ค. 2566
จำนวน 0 / 50
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 4 มี.ค. 2566   
กิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7     เปิดอ่านแล้ว 163 ครั้ง
วันที่ 1 มี.ค. 2566 - 4 มี.ค. 2566
จำนวน 19 / 300
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 23 ม.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2566   
กิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาภายใน "โพธิ์ล้อมตาลเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เปิดอ่านแล้ว 1206 ครั้ง
วันที่ 23 ม.ค. 2566 - 3 ก.พ. 2566
จำนวน 190 / 1000
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 21 ธ.ค. 2565   
กิจกรรม เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธิ เจ้าฟ้าพัชรกิติยากร
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ อาคาร 5 ชั้น 7     เปิดอ่านแล้ว 486 ครั้ง
วันที่ 20 ธ.ค. 2565 - 21 ธ.ค. 2565
จำนวน 53 / 500
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 8 พ.ย. 2565   
กิจกรรม โครงการประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565
จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสำนักกิจการนักศึกษา     สถานที่ ลานจอดรถ และสระน้ำมหาวิทยาลัย     เปิดอ่านแล้ว 2469 ครั้ง
วันที่ 27 ต.ค. 2565 - 10 พ.ย. 2565
จำนวน 313 / 500
ปิดรับสมัคร - กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 30 ต.ค. 2565   
กิจกรรม โครงการทำบุญกฐินประจำปี 2565
จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสำนักงานอธิการบดี     สถานที่ วัดบ่อแก้วสามัคคี บ้านกอกน้อย ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น     เปิดอ่านแล้ว 217 ครั้ง
วันที่ 27 ต.ค. 2565 - 30 ต.ค. 2565
จำนวน 6 / 500
นักศึกษาที่มีชั่วโมงกิจกรรมมากที่สุด ( TOP 5)
avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 144 ชั่วโมง

6493110015 นางสาว กันยาลักษณ์ โพธิ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 143 ชั่วโมง

6493110016 นาย สมจิตร กองบุตร
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 136 ชั่วโมง

6392110046 นางสาว จิราวรรณ ทำนา
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 121 ชั่วโมง

6392110045 นางสาว กัญญารัตน์ กำหัวเรือ
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

avatar

สะสมชั่วโมงกิจกรรม 116 ชั่วโมง

6472110068 นาย ไวพจน์ ภูยาทิพย์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ สำนักกิจการนักศึกษา