โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 111 View

เกี่ยวกับกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
     โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
     กิจกรรมบังคับ [ระดับมหาวิทยาลัย]
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
     ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ นักศึกษาได้เกิดความประทับใจ และเกิดความศรัทธาในการเป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณสมบัติผู้สมัคร
     นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด
สังกัด
     กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย)

การรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร
     600
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
     4 ชั่วโมง (20 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
     4 กรกฎาคม 2567
ปิดรับสมัคร
     18 กรกฎาคม 2567
สถานะ
     ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา
     1 / 2567
วันที่จัดกิจกรรม
     18 กรกฎาคม 2567
เวลา
     07:30-11:30
สถานที่
     ณ ลานคุณธรรม และหอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์
โดย
     นายวิทวัส แสงประกาย


รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส นศ. ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร สถานะ
6594110017 นาย ณัฐพร ดอนกระจ่าง ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6494110026 นางสาว วราภรณ์ ศรีโท ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6494110018 นางสาว ธิติญา มาตรเหลือง ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6494110044 นางสาว ศศิธร อามาตย์เสนา ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6492110022 นางสาว พิมพ์พจี ทาภักดี ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6424110017 นางสาว ณัฐชาฎาภรณ์ แก้วสา วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6494110054 นางสาว ปนิดา ภูมิศรีจันทร์ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6493110021 นางสาว เสริมสุข ราชวงศ์ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6421110010 นางสาว รติมา ศรีตา วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6441110018 นางสาว ธัญนุช นาควิเชตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

10

สมัครแล้ว

600

จำนวนที่รับสรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
2
ศึกษาศาสตร์
7
บริหารธุกิจ
0
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1
ส่วนกลาง(STAFF)
0