โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 34 View

เกี่ยวกับกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
     โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
     กิจกรรมสันทนาการ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
     โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คุณสมบัติผู้สมัคร
     นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกชั้นปี
สังกัด
     กิจกรรมภายนอก (การมีส่วนร่วม)

การรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร
     200
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
     2 ชั่วโมง (10 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
     10 กรกฎาคม 2567
ปิดรับสมัคร
     28 กรกฎาคม 2567
สถานะ
     เปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา
     1 / 2567
วันที่จัดกิจกรรม
     25 กรกฎาคม 2567
เวลา
     15:00-16:30
สถานที่
     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย
     นายศรานนท์ แวงโสม


รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส นศ. ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร สถานะ
6421110005 นาย อัคราทร พลเยี่ยม วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

1

สมัครแล้ว

200

จำนวนที่รับสรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
1
ศึกษาศาสตร์
0
บริหารธุกิจ
0
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0
ส่วนกลาง(STAFF)
0