เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการสอน4 ทดสอบ 203 View

เกี่ยวกับกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
     เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการสอน4 ทดสอบ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
     กิจกรรมบังคับ [ระดับคณะ]
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้
คุณสมบัติผู้สมัคร
     นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 4
สังกัด
     กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

การรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร
     30
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
     4 ชั่วโมง (20 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
     23 พฤษภาคม 2566
ปิดรับสมัคร
     28 พฤษภาคม 2566
สถานะ
     ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา
     1 / 2566
วันที่จัดกิจกรรม
     9 มิถุนายน 2566
เวลา
     09:00-01:00
สถานที่
     อาคารคณะศึกษาศาสตร์
โดย
     Alongkorn sukawan


รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

รหัส นศ. ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร สถานะ
610019 นาย จารุกิตติ์ สายสิงห์ ส่วนกลาง(STAFF) ส่วนกลาง STAFF(สำนักกิจการนักศึกษา) ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

1

สมัครแล้ว

30

จำนวนที่รับสรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
0
ศึกษาศาสตร์
0
บริหารธุกิจ
0
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0
ส่วนกลาง(STAFF)
1