โครงการวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น 21 View

เกี่ยวกับกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
     โครงการวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
     กิจกรรมบังคับ [ระดับคณะ]
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
     กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
     ทุกชั้นปี
สังกัด
     กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร
     50
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
     3 ชั่วโมง (15 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
     24 พฤษภาคม 2566
ปิดรับสมัคร
     24 พฤษภาคม 2566
สถานะ
     ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา
     1 / 2566
วันที่จัดกิจกรรม
     24 พฤษภาคม 2566
เวลา
     09:00-12:00
สถานที่
     อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โดย
     คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อโครงการ วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หน่วยงานที่จัด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่จัด 24 พฤษภาคม 2566

-ไม่พบข้อมูล-
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

0

สมัครแล้ว

50

จำนวนที่รับสรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
0
ศึกษาศาสตร์
0
บริหารธุกิจ
0
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0
ส่วนกลาง(STAFF)
0