สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 163 View

เกี่ยวกับกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
     สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
     กิจกรรมทั่วไป
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
     ดูงานนอกสถานที่
คุณสมบัติผู้สมัคร
     นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สังกัด
     กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

การรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร
     30
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
     4 ชั่วโมง (20 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
     24 พฤษภาคม 2566
ปิดรับสมัคร
     27 พฤษภาคม 2566
สถานะ
     ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา
     1 / 2566
วันที่จัดกิจกรรม
     7 มิถุนายน 2566 - 8 มิถุนายน 2566
เวลา
     09:00-15:00
สถานที่
     เขื่อนจุฬาภรณ์
โดย
     คณะวิศวกรรมศาสตร์


รายละเอียดเพิ่มเติม

เดินชมเขื่อนจุฬาภรณ์

รหัส นศ. ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร สถานะ
610019 นาย จารุกิตติ์ สายสิงห์ ส่วนกลาง(STAFF) ส่วนกลาง STAFF(สำนักกิจการนักศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

1

สมัครแล้ว

30

จำนวนที่รับสรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
0
ศึกษาศาสตร์
0
บริหารธุกิจ
0
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0
ส่วนกลาง(STAFF)
1