ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา ปี 2566 41 View

เกี่ยวกับกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
     ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา ปี 2566
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
     กิจกรรมทั่วไป
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
     การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมแกนักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
     นักศึกษาทุกชั้นปี
สังกัด
     กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

การรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร
     60
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
     5 ชั่วโมง (25 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
     11 มิถุนายน 2566
ปิดรับสมัคร
     17 มิถุนายน 2566
สถานะ
     ยังไม่เปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา
     1 / 2566
วันที่จัดกิจกรรม
     17 มิถุนายน 2566
เวลา
     09:00-16:00
สถานที่
     อาคาร 9
โดย
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  พร้อมทั้งกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อแนะนำหลักสูตร คณาจารย์ และแนะนำการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่ รวมถึงกิจกรรมมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ แก่นักศึกษา 

-ไม่พบข้อมูล-
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

0

สมัครแล้ว

60

จำนวนที่รับสรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
0
ศึกษาศาสตร์
0
บริหารธุกิจ
0
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0
ส่วนกลาง(STAFF)
0