ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา ปี 2566 270 View

เกี่ยวกับกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
     ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา ปี 2566
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
     กิจกรรมทั่วไป
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
     การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมแกนักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
     นักศึกษาทุกชั้นปี
สังกัด
     กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

การรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร
     60
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
     5 ชั่วโมง (25 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
     11 มิถุนายน 2566
ปิดรับสมัคร
     17 มิถุนายน 2566
สถานะ
     ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา
     1 / 2566
วันที่จัดกิจกรรม
     17 มิถุนายน 2566
เวลา
     09:00-16:00
สถานที่
     อาคาร 9
โดย
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  พร้อมทั้งกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อแนะนำหลักสูตร คณาจารย์ และแนะนำการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่ รวมถึงกิจกรรมมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ แก่นักศึกษา 

รหัส นศ. ชื่อ-นามสกุล คณะ หลักสูตร สถานะ
6224820001 นาย พัทยา โต๊ะชาลี วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6524210013 นาย วิธวินท์ พันธุ์สมบัติ วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6424210027 นางสาว สุภาวดี ตะโนนทอง วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
6424210047 นาย กฤษณะ สิทธิบุ่น วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

4

สมัครแล้ว

60

จำนวนที่รับสรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
4
ศึกษาศาสตร์
0
บริหารธุกิจ
0
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0
ส่วนกลาง(STAFF)
0