บริการวิชาการ 25 View

เกี่ยวกับกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
     บริการวิชาการ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
     กิจกรรมบริการวิชาการ [ระดับคณะ]
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
     กิจกรรมบริการวิชาการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
     นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัด
     กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร
     50
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
     3 ชั่วโมง (15 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
     19 มิถุนายน 2566
ปิดรับสมัคร
     30 กันยายน 2566
สถานะ
     ยังไม่เปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา
     2 / 2566
วันที่จัดกิจกรรม
     1 กุมภาพันธ์ 2567 - 2 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา
     09:00-16:00
สถานที่
     อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
โดย
     คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


รายละเอียดเพิ่มเติม

-ไม่พบข้อมูล-
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

0

สมัครแล้ว

50

จำนวนที่รับสรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
0
ศึกษาศาสตร์
0
บริหารธุกิจ
0
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0
ส่วนกลาง(STAFF)
0